När du skapar en faktura från ett projekt eller arbetsorder (AO), är de flesta fält redan ifyllda. Vilka som är ifyllda med vad styrs av inställningar på företagsnivå, inställningar för kunden eller inställningar för själva arbetet du fakturerar för. Du kan editera de flesta fälten på fakturan även om de redan är ifyllda.
Fakturan består av olika delar eller sektioner som går att expandera eller minimera med pilarna framför sektonens rubrik.

Observera: Fälten kan ha andra namn när du exporterat en faktura till ett annat faktureringssystem vid en integration.

faktura med alla sektioner öpppna (expanderade)

Grundläggande information

Denna sektion har grundläggande information från projektet eller arbetsordern som ska faktureras.

Kund

importerad från AO och kan inte ändras om du lagt till fakturarder på fakturan.
För att ändra måste raderna först raderas.

Projekt/Arbetsorder

namn och nummer på AO som konverterats till faktura
Kan ändras om inga fakturarader eller kommentarsrader lagts till

GLN

GLN-nummer inlagt för kunden under fliken Kund i AO - kan ändras

Kundens märkning

inställd i AO - kan ändras

Kunderns kontakt

förifyllt från AO - kan ändras genom att välja från listan av kontakter upplagda för kunden

Kundens kontaktnummer - förifyllt från kontakter upplagda för kunden - kan ändras

Att: för fakturamottagning - förifyllt från kundinformation - kan ändras

E-postdates för fakturor - förifyllt från kundinformation - kan ändras och fler adresser kan läggas till

CC fakturor till - extra fält om fakturan ska epostas - kan ändras och fler adresser kan läggas till

Projektledare - förifyllt från kuninfo i AO - kan ändras

Vår kontakt - förifyllt med nam på användaren för kontot - kan ändras genom att välja annat namn från listan av interna kontakter

Fakturadatum - förifyllt med dagens datum - kan ändras i kalenderfunktion

Förfallodatum - förifyllt med datum baserat på betalningsvillkor på företagsnivå eller specifikt för kunden

Betalningsvillkor - förifyllt med betalningsvillkor på företagsnivå eller specifikt för kunden - kan ändras genom att välja i lstan bland tillgängliga villkor för företaget. Om nytt villkor väljs, justeras även fältet för förfallodatum.

Momstyp - förifyllt med momstyp på företagsnivå eller specifikt för kunden - kan ändras genom att välja i lstan bland tillgängliga momstyper för företaget. Om ny typ väljs, justeras berörda belopp på fakturan.

Valuta - förifyllt med faktureringsvaluta för kunden eller på företagsnivå - kan ändras genom att välja i lstan bland tillgängliga valutor för företaget. Om ny valuta väljs, justeras berörda belopp på fakturan.

ROT/RUT - editerbart fält endast om om kunden är privatperson. Fältet är förifyllt baserat på inställning i AO, men kan ändras på fakturan genom, att välja ROT, RUT eller Nej i listan. Med ROT eller RUT valt, öppnas ytterligare sektion på fakturan. Denna ROT/RUT-sektionen försvinner om "Nej" är valt.

Serienummer - fältet för faktruranummer som genereras automatisk när fakturan är sparad eller när den exporterats till externt redovisningssystem. Vilken typ av fakturanummer som fylls i baseras på inställnngar för serienummer i Fieldly eller ditt faktureringssystem. Fältet går inte att ändra.

Visa påslag på faktura - fältet kryssas i om påslag på inköpt material ska visas på fakturan. Ikryssat visas en extra kolumn i sektionen för på fakturarader.

sektionen med grundläggande information för fakturan

Ytterligare information för ROT/RUT

Denna sektion har fält med information för ROT- eller RUT-arbete och är öppen endast om kunden är en privatperson och ROT eller RUT även valt i ovan sektion. Den förifyllda information kommer från inställningar för kunden och aktuellt AO. Fälten ser något olika ut beroende på om det är ett ROT-arbete eller RUT-arbete som gjorts. De är anpassade så att fakturan får vad som krävs av svensk lagstiftning.

Fastighetsägare 1, Namn* - obligatorisk fält för ROT/RUT - kan ändras

Fastighetsägare 1, Personnummer - obligatorisk fält för ROT/RUT - kan ändras

Fastighetsägare 1, Skattereduktion* - ifyllt beräknat på AO-beloppet. Om Fastighetsägare 2 är ifyllt fördelas beloppet lika mellan ägarna. Beloppen anpassas efter procentsatsen för ROT- respektive RUT-avdragen (företagsinställingar).
Om beloppet i fältet för en ägare ändras, justeras det i fältet för den andra ägaren.

Fastighetesägare 2, Namn - frivilligt fält för ROT/RUT - kan ändras

Fastighetsägare 2, Personnummer - frivilligt fält för ROT/RUT - kan ändras

Fastighetsägare 2, Skattereduktion - ifyllt beräknat på AO-beloppet. Om Fastighetsägare 2 är ifyllt fördelas beloppet lika mellan ägarna. Beloppen anpassas efter procentsatsen för ROT- respektive RUT-avdragen (företagsinställingar).
Om beloppet i fältet för en ägare ändras, justeras det i fältet för den andra ägaren.

Fastighetsbeteckning - förifyllt om Fastighetsbeteckning valts i AO - kan ändras genom val i listan av registrerade fastigheter på kunden i Kunder - obligatorsisk för ROT, frivilligt för RUT

Brf. org nummer och Lägenhetsnummer - importeras från AO eller fylls i på fakturan manuellt

Startdatum* och Slutdatum* - obligatoriska fält, tomma eller importerade från AO - kan ändras på fakturan

Preliminär skattereduktion - fält med beräknad total skattereduktion för hela fakturan

sektionen med ROT/RUT uppgifter

Bifogade filer

Bifogade leverantörsfakturor - kryssas i om en kopia på t ex. inköpt material ska skickas med fakturan

Kommentarer

Inledande kommentar - fält för text ovanför fakturaraderna på fakturan - kan inte

editeras efter att fakturan skickats, eller på tillhörande kreditfaktura

Avslutande kommentar - fält för text under fakturaraderna - kan inte editeras efter att fakturan skickats, eller på tillhörande kreditfaktura.

sektionen för kommentarer so ska visas på fakturan

Fakturarader

Denna sektion innehåller själva stommen i fakturan och består av en eller flera fakturarader med tillhörande kommentarsfält. Raderna importeras från AO och extra rader kan läggas till manuellt på fakturan. Du kan välja att importra ett kontrakterat värde eller attesterade rapporter. Raderna kan flyttas upp eller ner med handverktyget.

Beskrivning - förifyllt från AO - kan editeras

ROT/RUT - kryssruta synligt vid ROT/RUT-arbete och kryssas i för de poster som ska ha avdrag.

Rapporterade timmar - förifyllt från importerad AO - kan ändras

Konto - förifyllt konto som rapporten belastar - kan ändras

Moms % - förinställt för kostnadsraden baserat på inställningar - kan ändras

Mängd - importerad från fakturerbara timmar i AO - går inte at ändra eftersom de är godkända för fakturering. Ändringar måste göras i AO

Pris - importerat timpris från AO - går inte att ändra eftersom priset är godkänt för fakturering. Ändringar måste göras i AO

Påslag - synlig endast om "Visa påslag på faktura" är vald i översta sektionen, möjlighet att välja en procentsats eller fast summa för fakturaradens belopp

Rabatt - fält för att i efterhand ge kunden rabatt, möjlighet att välja en procentsats eller fast summa för fakturaradens belopp

Summa - summerar fakturaraden

Lägg till beskrivning till raden - en kommentarsrad läggs under fakturarden (klick på pratbubblan). Kommentarsraden blir synlig på fakturan

Radera raden - tar bort raden på fakturan (klick på papperkorgen). Om denna är en importerad rapport från AO, ligger den kvar i AO och kan importeras in igen.

(+) Lägg till fakturarad - lägger till nya

(+) Lägg till rad för kommentarer - lägger till nya kommentarsrader längst upp i sektionen

sektionen för det som ska faktureras

Summering av fakturan

Här summeras alla delar av fakturan inklusive, avdrag för ROT/RUT, eventuella påslag och rabatter.

Referenser & Relaterat

Introduktion fakturering

Skapa faktura

Kontrollera och godkänn fakturaunderlag

Lägg till ny fakturarad

Redigera faktura

Skicka och exportera faktura

Hittade du svaret?