Under fliken Attester i huvudmenyn kan du attestera tid- och reserapporter för löneunderlag. Vid export av löneunderlag till externa lönesystem inkluderas endast de rapporter som attesterats av löneansvarig.

Tid och reserapporter kan attesteras i tre nivåer:

  • Personal
  • Chef
  • Löneansvarig

Personal
Denna första nivå ger respektive medarbetare möjlighet att attestera sina egna rapporter. Det görs direkt i mobilappen. Attesterade rapporten anses vara korrekta och redo för både löneunderlag och fakturaunderlag.

Rapporter attesterade på personalnivå låses och går inte längre att ändra från appen. I webbadministrationen är de fortfarande möjligt att uppdatera vid behov.

Chef
Denna andra nivå ger ägare till ett arbetsobjekt (projekt/arbetsorder) möjlighet att attestera tillhörande rapporter. Personliga rapporter som ej är knutna till ett arbetsobjekt (sjukdom, VAB etc.) attesteras av respektive ansvarig chef för den grupp som medarbetaren tillhör.

Rapporter attesterade på chefsnivå låses och går inte längre att ändra från appen.

I webben är de fortfarande möjligt att uppdatera vid behov.

Attesträtt på chefsnivå för en viss rapport är den näst högsta. En chef har även möjlighet att attestera på personalnivå, för samma rapport.

Löneansvarig
Denna tredje nivå ger den som ansvarar för själva löneutbetalningen (=rättighet på gruppnivå: "Hantering av löner"), möjlighet att attestera alla tid- och reserapporter som kommit in. Det gäller såväl rapporter som lagts på ett arbetsobjekt som personliga rapporter.

Rapporter attesterade av löneansvarig låses. I appen går de ej längre att ändra/uppdatera och i webben låses den del som ligger till grund för löneunderlag.

Attesträtt på löneansvarignivå är den högsta möjliga och löneansvarig har även möjlighet att attestera på de två andra nivåerna för samtliga rapporter.

Hittade du svaret?